ภาพกิจกรรม
good hits
Websites Statistics Tool
ประชาสัมพันธ์
กองอนุศาสนาจารย์  กรมยุทธศึกษาทหารบก   41 ถ.เทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300   tell: 02 241 4068-9 ต่อ 89141  e-mail :  vichakan2553@gmail.com
      กองทัพบก (โดย ยศ.ทบ.) ได้กำหนดปฏิบัติธรรมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คือ
๑.หลักสูตรพัฒนาบุคลากรกองทัพบก ณ วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี จำนวน ๓ รุ่น (ผู้สมทบเสียค่าใช้จ่าย ๔๐๐ บาท)
    ๑.๑ รุ่นที่ ๖๗ ใน ๒๑ - ๒๗ พ.ค.๖๑
    ๑.๒ รุ่นที่ ๖๘ ใน ๔ - ๑๐ มิ.ย.๖๑
    ๑.๓ รุ่นที่ ๖๙ ใน ๑๘ - ๒๔ มิ.ย.๖๑
๒.โครงการปฏิบัติธรรมในพรรษาของ ทบ. ณ วัดพัมพวัน จ.สิงห์บุรี จำนวน ๓ รุ่น (ทุกคนเสียค่าใช้จ่าย ๔๐๐ บาท)
  
๒.๑ รุ่นที่ ๘๔ ใน ๒๗ ส.ค. - ๒ ก.ย.๖๑
    ๒.๒ รุ่นที่ ๘๕ ใน ๑๐ - ๑๖ ก.ย.๖๑
    ๒.๓ รุ่นที่ ๘๖ ใน ๓ - ๙ ต.ค.๖๑  
๓.โครงการปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดตาลเอน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา
      ๓.๑  วันที่ ๒ - ๑๐ ก.ค.๖๑
      ๓.๒  วันที่ ๒๐ - ๒๗ ส.ค.๖๑
๔. เอกสารที่เกี่ยวข้อง (ดาวน์โหลด)
     ติดต่อสอบถาม ๘๙๑๔๓ แฟกซ์ ๐-๒๒๔๑-๔๗๒๔, มือถือ ๐๘-๕๑๔๗-๓๑๕๘
    Facebook:แผนกอบรมกองอนุศาสนาจารย์กรมยุทธศึกษาทหารบก (
โปรดแจ้งรายชื่อล่วงหน้าก่อนวันปฏิบัติธรรม ๑๕ วัน)
      กองทัพบก (โดย ยศ.ทบ.) ได้กำหนดจัดโครงการอุปสมบท จำนวน ๒ โครงการ คือ
๑.โครงการอุปสมบทปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

     ณ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร เขตคลองสาน กทม.
จำนวน ๖๗ รูป ใน ๖ - ๒๐ ก.ค.๖๑ (รายละเอียด)
๒.โครงการอุปสมบทปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ ณ วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร
     เขตคลองสาน กทม. จำนวน ๘๖ รูป ใน ๔ - ๑๘ ส.ค.๖๑ (รายละเอียด)

หมายเหตุ
      - ติดต่อสอบถาม ๐-๒๒๔๑-๔๗๒๘ แฟกซ์ ๘๙๑๔๒, มือถือ ๐๘-๙๗๑๕-๒๗๐๒ (โปรดแจ้งรายชื่อล่วงหน้าก่อน ๑๕ วัน) หรือติดต่อสอบถามที่ 
  
กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก
ศาสตร์ศึกษา กองอนุศาสนาจารย์
กรมยุทธศึกษาทหารบก ช่วงที่ ๑
ศาสตร์ศึกษา กองอนุศาสนาจารย์
กรมยุทธศึกษาทหารบก ช่วงที่ ๒
ศาสตร์ศึกษา กองอนุศาสนาจารย์
กรมยุทธศึกษาทหารบก ช่วงที่ ๓
ศาสตร์ศึกษา กองอนุศาสนาจารย์
กรมยุทธศึกษาทหารบก ช่วงที่ ๔
โอวาท จก.ยศ.ทบ.ในการสัมมนาจัดการความรู้ด้านจิตวิทยาฯ แก่ อศจ.ทบ. (ดาวน์โหลด)
        เมื่อ ๑๒ ม.ค. ๖๑,๑๓๐๐ พล.ต. สมบูรณ์  ดีรอด รอง จก.ยศ.ทบ.(๑)   เป็นประธานพิธีปิด
การศึกษาหลักสูตร อศจ.ชั้นสูง รุ่นที่ ๙ และให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ณ ห้องประชุมพระพุทธสิงห์ชัยมงคล   ศาสนสถานกลาง กองทัพบก
 
        เมื่อ ๑ พ.ค. ๖๑,๐๙๐๐ พล.ต. สดับพงษ์  จันทุรัตน์  ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. ได้นำข้าราชการ ลูกจ้าง
ยศ.ทบ. สวดมนต์ บำเพ็ญจิตภาวนา และอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร ประจำเดือน พ.ค. ๖๑
ณ ห้องประชุมพระพุทธสิงห์ชัยมงคล ศาสนสถานกลางกองทัพบก

       เมื่อ ๒๖ มี.ค. ๖๑, ๐๙๐๐ พล.ท. ณฐพนธ์  ศรีสวัสดิ์ จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมพิธีกรด้านศาสนาประเพณีและวัฒนธรรมไทย รุ่นที่ ๑๓ (สำหรับนายทหารประทวนของ ทบ.
ในส่วนภูมิภาค)  ณ ห้องประชุมพระพุทธสิงห์ชัยมงคล  ศาสนสถานกลางกองทัพบก

       เมื่อ ๑๓ มี.ค. ๖๑, ๐๘๐๐ - ๑๒๐๐ พ.อ. กล้าณรงค์  ไพรีพ่ายฤทธิเดช รอง ผอ.สกศ.ยศ.ทบ.(๑) และคณะได้ตรวจแนะนำการศึกษา ทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ ห้องเรียน ๑ กอศจ.ยศ.ทบ.
โดยมี พ.อ. วิสิทธิ์  วิไลวงศ์ ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ.  และข้าราชการ กอศจ.ยศ.ทบ. ให้การต้อนรับ

       เมื่อ ๒๘ ก.พ. ๖๑,๐๙๐๐ พล.ต. สมบูรณ์  ดีรอด รอง จก.ยศ.ทบ.(๑)  เป็นประธานพิธี
เวียนเทียนเนื่องในวันมาฆะบูชา ณ ลานอุโบสถวัดน้อยนพคุณ     เขตดุสิต กทม. โดยมีพระครูปลัดโกมินทร์  สิริวฒฺฑโณ เจ้าอาวาสวัดน้อยนพคุณ   ให้โอวาทธรรมและนำเวียนเทียน

         เมื่อ ๒๗ ก.พ. ๖๑,๐๘๐๐ พล.ท. ณฐพนธ์  ศรีสวัสดิ์ จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรการปฐมนิเทศ อศจ.บรรจุใหม่ รุ่นที่ ๗  และให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ณ ห้องประชุมพระพุทธสิงห์ชัยมงคล  ศาสนสถานกลาง กองทัพบก
        เมื่อ ๗ ก.พ. ๖๑,๑๔๐๐ พล.ท. ณฐพล  ศรีสวัสดิ์ จก.ยศ.ทบ. ได้นำข้าราชการ ลูกจ้าง ยศ.ทบ.
และประชาชน ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน  ณ สวนสานสุข ยศ.ทบ.โดยมีพระครูวิสุทธิ์ภาวนาประสิทธิ์
เจ้าอาวาสวัดตาลเอน อ.บางปะหัน จว.อ.ย. เป็นพระวิปัสสนาจาร
ย์นำการปฏิบัติ
        เมื่อ ๒๓ ก.พ. ๖๑,๑๐๐๐ พล.ต. สมบูรณ์  ดีรอด รอง จก.ยศ.ทบ.(๑) และผู้บังคับบัญชา
ระดับสูงของ ยศ.ทบ. ให้การต้อนรับ Chaplain James Johnson CAPT, CHC, USN Division Chaplain 3d Marine Division Camp Courtney Okinawa, Japan และคณะ Chaplain USN
ในโอากาสฝึกร่วม cobra gold 2018 ในประเทศไทย ณ ห้องจงรักภักดี บก.ยศ.ทบ.


        เมื่อ ๒๑ พ.ค. ๖๑,๐๙๐๐ พล.ต. วิสันติ  สระศรีดา  เสธ.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดหลักสูตรพัฒนาบุคคลากรกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพระพุทธสิงห์ชัยมงคล
ศาสนสถานกลางกองทัพบก หลังจากนั้นได้ไปปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์พัฒนาจิตใจกำลังพลกองทัพบก
วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี ตั้งแต่ ๒๑ - ๒๗ พ.ค. ๖๑